Keyshot – Cân bằng trắng bằng Gray Card

Keyshot – Cân bằng trắng bằng Gray Card Thực hiện bởi GV Nguyễn Ngọc Luận VietCG Studio TPHCM 100/5 Nguyễn Ngọc Lộc. nike flyknit P14. bns gold Q10 soft: Keyshot,