Keyshot ứng dụng trong diễn họa nội thất phần 01

Keyshot ứng dụng trong diễn họa nội thất phần 01

Phần chuyên đề trong chương trình HỌP ĐỒNG MÔN VietCG 2016

GV kts Nguyễn Ngọc Luận trình bày về “Keyshot ứng dụng trong diễn họa nội thất”