CORONA RENDERING

 Nội dung của khóa học :

Buổi 1: Giao diện, cách sử dụng setting Corona cơ bản.

Buổi 2: Camera, bố cục và màu sắc.

Buổi 3,4: Phân tích ánh sáng, cách sử dụng đèn và quy trình đặt sáng trong Corona.

Buổi 5,6,7: Kiến thức về vật liệu, tư duy vật liệu từ căn bản đến chuyên sâu.

Buổi 8: Làm chủ setting chuyên sâu và quy trình giảm thời gian render của Corona.

Buổi 9-17: Thực hành và áp dụng kiến thức đã học vào thực chiến.

Buổi 18: Hậu kỳ kết quả với Photoshop.

Khóa học khác