Lịch khai giảng VietCG Studio -TP HCM

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 07/2018  
26/07/2018
Đăng ký
9h30-11h30T3,T5,T7
2407/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
 26/07/2018
Đăng ký
9h30-11h30T3,T5,T7
23/07/2018
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 06/2018  
 29/06/2018
Đăng ký
18h30-20h30T2,T4,T6
 30/06/2018
Đăng ký
09h15-11h15T7,CN
14/06/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
02/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30T7,CN
26/06/2018
Đăng ký
18h30-20h30T3,T5,T7
26/06/2018
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 05/2018  
 16/05/2018
Đăng ký
18h15-20h15T2,T4,T6
14/05/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
02/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30T7,CN
28/05/2018
Đăng ký
18h0-20h00T3,T5,T7
17/05/2018
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 04/2018  
 05/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
14/04/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
23/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
24/04/2018
Đăng ký
18h0-20h00T3,T5,T7
24/04/2018
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 03/2018  
16/05/2018

Đăng ký

19h30-21h30T2,T4,T6
15/03/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
17/05/2018
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h45T2,T4,T6
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 01/2018  
19/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
15/01/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
16/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
20/01/2018
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 12/2017  
19/12/2017
Đăng ký
18h30-20h30T3,T5,T7
21/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
18/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
29/12/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 11/2017  
12/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
27/11/2017
Đăng ký
17h45-19h45T2,T4,t6
28/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,t7
21/11/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 10/2017  
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h45T3,T5,T7
19/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h45T2,T4,t6
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
21/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
18/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 9/2017  
18/09/2017
Đăng ký
17h30-19h45T3,T5,T7
19/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,t6
19/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 8/2017  
21/08/2017
Đăng ký
19h30-19h45T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
14/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
9h30-11h30T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 7/2017  
28/07/2017
Đăng ký
19h30-19h45T2,T4,T6
10/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
25/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
10/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
14/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio