Lịch khai giảng VietCG Studio -TP HCM

 

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 06/2018    
  11/06/2018
Đăng ký
09h15-11h15 T2,T4,T6
14/06/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T3,T5,T7
02/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T7,CN
16/06/2018
Đăng ký
18h30-20h30 T3,T5,T7
17/06/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
Tháng 05/2018    
  16/05/2018
Đăng ký
18h15-20h15 T2,T4,T6
14/05/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T3,T5,T7
02/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T7,CN
28/05/2018
Đăng ký
18h0-20h00 T3,T5,T7
17/05/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
Tháng 04/2018    
  05/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
14/04/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T3,T5,T7
23/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
24/04/2018
Đăng ký
18h0-20h00 T3,T5,T7
24/04/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
Tháng 03/2018    
16/05/2018

Đăng ký

19h30-21h30 T2,T4,T6
15/03/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
17/05/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T2,T4,T6
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
Tháng 01/2018    
19/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T3,T5,T7
15/01/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
16/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45 T3,T5,T7
20/01/2018
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
Tháng 12/2017    
19/12/2017
Đăng ký
18h30-20h30 T3,T5,T7
21/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
18/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
29/12/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
Tháng 11/2017    
12/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
27/11/2017
Đăng ký
17h45-19h45 T2,T4,t6
28/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,t7
21/11/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
Tháng 10/2017    
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h45 T3,T5,T7
19/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h45 T2,T4,t6
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30 T2,T4,T6
21/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
18/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
Tháng 9/2017    
18/09/2017
Đăng ký
17h30-19h45 T3,T5,T7
19/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,t6
19/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
Tháng 8/2017    
21/08/2017
Đăng ký
19h30-19h45 T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
14/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
9h30-11h30 T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T3,T5,T7
Tháng 7/2017    
28/07/2017
Đăng ký
19h30-19h45 T2,T4,T6
10/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6
25/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
10/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
14/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30 T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio