Lịch khai giảng VietCG Studio -TP HCM

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 09/2019  
23/09/2019 Đăng ký18h30-20h30T2, T4, T6
10/09/2019 Đăng ký19h30-21h00T3, T7
26/08/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
18/09/2019 Đăng ký17h45-19h30T2, T4, T6
17/09/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 16/09/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
23/09/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T2, T4, T6

(Có lịch T7, CN)

24/09/2019
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 08/2019
26/08/2019 Đăng ký18h30-20h30T2, T4, T6
03/08/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
26/08/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
02/08/2019 Đăng ký17h45-19h30T2, T4, T6
18/09/2019 Đăng ký17h45-19h30T2, T4, T6
16/08/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 03/08/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
23/08/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T2, T4, T6

(Có lịch T7, CN)

24/08/2019
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 07/2019  
29/07/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
29/07/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
30/07/2019 Đăng ký17h45-19h30T2, T4, T6
29/07/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 30/07/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
29/07/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T2, T4, T6

(Có lịch T7, CN)

30/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
Tháng 06/2019  
18/06/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
29/06/2019 Đăng ký17h45-19h30T3, T5, T7
28/06/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 29/06/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
24/06/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T2, T4, T6

(Có lịch T7, CN)

18/06/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
Tháng 05/2019  
15/05/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
27/05/2019 Đăng ký17h45-19h30T2, T4, T6
21/05/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 21/05/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
29/05/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T2, T4, T6

(Có lịch T7, CN)

18/05/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
Tháng 04/2019  
22/04/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
24/04/2019 Đăng ký17h45-19h30T3, T5, T7
26/04/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 26/04/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
23/04/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T3, T5, T7

(Có lịch T7, CN)

24/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
Tháng 03/2019  
26/03/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
26/03/2019 Đăng ký17h45-19h30T3, T5, T7
26/03/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 26/03/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
26/03/2019
Đăng ký
18h30-21h00 

T3, T5, T7

(Có lịch T7, CN)

25/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
Tháng 02/2019  
26/02/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
25/02/2019 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 26/02/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
27/02/2019
Đăng ký
18h30-21h00T2,T4,T6

(Có lịch T7, CN)

25/02/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
25/02/2019 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 01/2019  
14/01/2019 Đăng ký18h45-20h45T2, T4, T6
16/01/2019 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 09/0/2019 Đăng ký18h45-20h45T7, CN
14/01/2019 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 12/2018  
03/12/2018 Đăng ký18h45-20h45T2, T4, T6
15/12/2018 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 14/12/2018 Đăng ký18h45-20h45T7, CN
14/12/2018 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 11/2018  
27/11/2018 Đăng ký18h45-20h45T3, T5, T7
27/11/2018 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 11/11/2018 Đăng ký18h45-20h45T2, T4, T6
15/10/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 10/2018  
22/10/2018 Đăng ký18h45-20h45T2, T4, T6
30/10/2018 Đăng ký19h30-21h30T3, T5, T7
 22/10/2018 Đăng ký18h45-20h45T2, T4, T6
30/10/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 09/2018  
25/09/2018 Đăng ký18h45-20h45T3, T5, T7
28/09/2018 Đăng ký19h30-21h30T2, T4, T6
 28/09/2018 Đăng ký18h30-20h30T2, T4, T6
10/09/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 08/2018  
25/08/2018 Đăng ký18h45-20h45T3,T5,T7
25/08/2018 Đăng ký14h00-17h30T7, CN
 26/08/2018 Đăng ký9h30-11h30T3,T5,T7
28/08/2018 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 07/2018  
30/07/2018 Đăng ký18h45-20h45T2,T4,T6
26/07/2018 Đăng ký9h30-11h30T3,T5,T7
2407/2018 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
 26/07/2018 Đăng ký9h30-11h30T3,T5,T7
23/07/2018 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 06/2018  
 29/06/2018 Đăng ký18h30-20h30T2,T4,T6
 30/06/2018 Đăng ký09h15-11h15T7,CN
14/06/2018 Đăng ký17h45-19h45T3,T5,T7
02/06/2018 Đăng ký19h30-21h30T7,CN
26/06/2018 Đăng ký18h30-20h30T3,T5,T7
26/06/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 05/2018  
 16/05/2018 Đăng ký18h15-20h15T2,T4,T6
14/05/2018 Đăng ký17h45-19h45T3,T5,T7
02/06/2018 Đăng ký19h30-21h30T7,CN
28/05/2018 Đăng ký18h0-20h00T3,T5,T7
17/05/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 04/2018  
 05/04/2018 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
14/04/2018 Đăng ký17h45-19h45T3,T5,T7
23/04/2018 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
24/04/2018 Đăng ký18h0-20h00T3,T5,T7
24/04/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 03/2018  
16/05/2018 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
15/03/2018 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
17/05/2018 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
12/03/2018 Đăng ký17h45-19h45T2,T4,T6
12/03/2018 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 01/2018  
19/01/2018 Đăng ký17h45-19h45T3,T5,T7
15/01/2018 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
16/01/2018 Đăng ký17h45-19h45T3,T5,T7
20/01/2018 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 12/2017  
19/12/2017 Đăng ký18h30-20h30T3,T5,T7
21/12/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
18/12/2017 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
29/12/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 11/2017  
12/12/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
27/11/2017 Đăng ký17h45-19h45T2,T4,t6
28/11/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,t7
21/11/2017 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 10/2017  
18/10/2017 Đăng ký17h30-19h45T3,T5,T7
19/10/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
18/10/2017 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
18/10/2017 Đăng ký19h30-21h45T2,T4,t6
18/10/2017 Đăng ký17h30-19h30T2,T4,T6
21/10/2017 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
18/10/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 9/2017  
18/09/2017 Đăng ký17h30-19h45T3,T5,T7
19/09/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
18/09/2017 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
18/09/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,t6
19/09/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
18/09/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 8/2017  
21/08/2017 Đăng ký19h30-19h45T2,T4,T6
22/08/2017 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
14/08/2017 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
22/08/2017 Đăng ký9h30-11h30T3,T5,T7
17/08/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
17/08/2017 Đăng ký17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 7/2017  
28/07/2017 Đăng ký19h30-19h45T2,T4,T6
10/07/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6
25/07/2017 Đăng ký19h30-21h30T3,T5,T7
10/07/2017 Đăng ký19h30-21h30T2,T4,T6
14/07/2017 Đăng ký17h45-19h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio