One view – Bàng Hải Ngọc

Bàng Hải Ngọc
Date: 2014
Soft: 3dsmax, vray, photoshop
Tác phẩm đạt đồng giải Nhì – 4pixos Studio – 2014 New Year Rendering Competition
g3