TÁC PHẨM HỌC VIÊN KHÓA AUTOCAD CƠ BẢN – CAD09

Tác phẩm học viên lớp Autocad 09 (Cơ Sở Hà Đông).

c4

Học viên : Nguyễn Quang Thuận – Lớp : 13QL2- Đại học Kiến Trúc Hà Nội

c5

Học viên : Vũ Thành Trung – Lớp : 13q2- Đại học Kiến Trúc Hà Nội

c9

Học viên : Đỗ Duy Thịnh – Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông

c10

Học viên : Đỗ Duy Thịnh –  Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông

c11

Học viên : Đỗ Duy Thịnh – Trường Đại Học Dân Lập Phương Đông

c16

Học viên : Phạm Văn Vinh – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

c21

Học viên : Phạm Văn Vinh – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

c23

Học viên : Ngô Ngọc An – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

c24

Học viên : Ngô Ngọc An – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

c26

Học viên : Ngô Ngọc An – Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội