Vray Proxy

Một điều đáng mừng cho người dùng V-ray for SketchUp là chức năng Proxy đã được thêm vào cho các phiên bản mới từ 2.0,