Phản Hồi về: MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”

Home Diễn đàn Giải thưởng & Vinh danh Mini contest MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco” Phản Hồi về: MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”

#14430
Caadmin
Quản lý

VIETCG MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”
TÁC GIẢ: CHINH ĐẶNG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
??́? ????̃, ??́? ??̀?, ??́? ??̣? ??̉? ??̀ ??́? đ?? ??̂.#??????????????? ?????̂̀? ??̉? ??̛́?? đ?̂́? ???̛̃?? ???̀ ????̂́? ??̂́ ???̉, ???? ???̂̀? ???̛?̛̀? ???̣̂? ??̀?? ??̀?? ???̣̂?, ??̂? ???? ???̛̃?? ??̉? ???̂̉? ?? ???́?? ???̛?̛̀? ???̣̂? ??? ????̂́? ??̂́ ??̀ ???̀? ????̣̂?.
Link bài dự thi: https://www.facebook.com/groups/vietcg/posts/5796367367071845/
#minicontestMant

Chuyển đến thanh công cụ