Hội thảo xu hướng mới trong diễn họa 3D

Hội thảo xu hướng mới trong diễn họa 3D

Đơn vị tổ chức: VietCG Team
Đơn vị tài trợ: Leadtek Đài Loan
Đơn vị hợp tác: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Thời gian : 22/12/2016
Địa điểm: Hội trường G3 ĐHXD Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ