[LIGHT SELECT / MIX TOOL FOR CORONA – MOSO Studio]

[LIGHT SELECT / MIX TOOL FOR CORONA – MOSO Studio]

Hnay ngồi tự học Corona thì tìm được Script này khá tiện ích cho những ai thích LightMix của Corona. Đây là công cụ LightSelect, và cụ thể thì nó tác dụng sau :
– Tự thêm 1 kênh LightSelect của ánh sáng môi trường.
– Quản lý các đèn khi gán vào từng kênh để không bị hiện tượng trùng lặp 2 kênh có chung 1 đèn (Là 1 đèn có ở trong 2 kênh LightSelect khác nhau, khi hiệu chỉnh 1 trong 2 kênh thì đèn sẽ bị hiệu chỉnh theo)
– Liệt kê những nguồn sáng chưa được gán vào kênh nào (Unassigned) và chia ra 2 bảng: Bảng đèn (Scene Light) và bảng vật liệu phát sáng (Geometry Light)
– Tự động bật tùy chọn “ Apply Denoising also for this render element” cho các LightSelect được tạo luôn.

* Đây là link download và hướng dẫn bằng hình ảnh tiếng Việt:
* File cài đặt + Video hướng dẫn tiếng Anh : Mời bạn đăng nhập để nhận link download
* Bản PDF hướng dẫn tiếng Việt kèm hình ảnh minh họa : Mời bạn đăng nhập để nhận link download

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ